Inköpspolicy

Syfte

 • Ta rätt kostnader (de som tillfredsställer ett relevant behov på kort och/eller lång sikt).
 • Bygga inköpsvolym hos utvalda leverantörer och undvika spontaninköp.
 • Styra inköpen via regler och rutiner.
 • Blockera kostnadsdrivande processer
 • Bidra till långsiktig lönsamhet genom en miljömässigt och ekonomiskt hållbar och leveranssäker försörjning av råvaror, produkter och tjänster på såväl kort som lång sikt.

Inköp

 • Vi ska tillämpa hög affärsetik och alla inköp ska säkerställa objektivitet, helhetssyn och konkurrens.
 • Vid inköp ska medarbetare verka för att skapa och tillvarata samordningseffekter samt arbeta för ett effektivt resurs- och kapitalutnyttjande.
 • Avtal ska vara skriftliga. 
 • Inköp ska företrädesvis ske mot leverantörer där det finns ingångna ramavtal. Försörjningsrisker minimeras genom användande av stora etablerade leverantörer för återkommande leveranser.
 • Vid sällanköp tillämpas med fördel offertförfarande. Sällanköp kan ske genom mindre leverantörer.
 • Hyra/leasa kontra köpa utvärderas vid varje större återkommande inköpsbehov. Vi väljer den lösning som ger bäst totalekonomi sett till kostnad, leveranssäkerhet, arbetsinsats.
 • Våra leverantörer och deras underleverantörer förväntas följa internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och miljö.
 • Vi väljer i största möjliga mån att handla lokalt, med lokalt menas inom regionen.
 • Vi väljer det miljövänligaste ekonomiskt rimliga alternativet som uppfyller samtliga krav på funktionalitet.